Ulga podatkowa dla członków związku

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę umożliwiającą, członkom związku zawodowego, odliczenie od dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku, składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku kalendarzowym kwoty 300 zł. Powyższa regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2022r.

UWAGA!

W art. 26 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej – updof) dodano pkt. 2c w brzmieniu: “Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu kwot: składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł”.