Klauzula informacyjna RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA, DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO UKK NSZZ SOLIDARNOŚĆ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I UNIWERSYTECKICH SZPITALI KLINICZNYCH W ŁODZI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej: RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – pragniemy poinformować, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy UKK NSZZ SOLIDARNOŚĆ Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych w Łodzi, Plac Hallera 1, p.127, 90-647 Łódź, NIP 725 11 95 708

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: plac Hallera 1, 90-647 Łódź,
 •  elektronicznie na adres: zwiazki@umed.lodz.pl

 

2. Źródło pozyskiwania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa podczas wypełniania wniosków lub osób działających w imieniu i na rzecz Klienta, będącego członkiem Związku Zawodowego, na potrzeby wypłacania świadczeń socjalnych, zasiłków statutowych, i innych niezbędnych czynności związanych z Przynależnością do Związku.

3. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje, w zależności od wykonywanych czynności, na następujących podstawach:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jednej lub w większej liczbie celów określonych w niniejszej klauzuli;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych jest niezbędne dla osiągnięcia jednego lub więcej następujących celów:

 • realizacji wniosków o świadczenia socjalne, zasiłki statutowe.
 • skontaktowania się z Panią/Panem przez Administratora Danych lub upoważnione przez niego osoby, odnośnie realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia.
 • udzielenia przez Administratora Danych odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania za pośrednictwem maila lub telefonu.

Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

5. Kategorie przetwarzanych danych

Realizacja przez Administratora danych celów, określonych w punkcie 4 powyżej, łączy się z niezbędnością przetwarzania przez Administratora następujących Pani/Pana danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko
 • ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • Aktów zgonu lub urodzenia członków rodziny (wyłącznie do wglądu, celem weryfikacji  zasadności wypłacenia zasiłków statutowych)

Podanie przez Panią/Pana ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem Danych. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora Danych.

6. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Administrator Danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora Danych na Pani/Pana rzecz oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych:

 • ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe, dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora Danych oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
 • jeżeli przetwarzane dane osobowe staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne), to ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora Danych o usunięcie swoich danych osobowych, tj. (i) kiedy dane te przestaną być potrzebne Administratorowi Danych do celów, o których Panią/Pana informował, (ii) kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o ile Administrator Danych nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, (iii) jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo (iv) jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora Danych;
 • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych, albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem Danych, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora danych;
 • aby przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niektórych celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, Administrator Danych poprosił Panią/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości e-mail wysłanej do Administratora Danych, co będzie miało ten skutek, że przetwarzanie, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celach, dla których zgoda ta była wyrażona;
 • jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator Danych nie potrzebuje już określonych danych może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony czas, np.: sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń, Administrator Danych nie dokonywał żadnych operacji na Pani/Pana danych osobowych, a jedynie je przechowywał;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej.