Komunikat sztabu protestacyjnego KSN

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z ogólnopolskim protestem pracowników szkolnictwa wyższego i nauki poniżej przesyłamy kilka bardzo istotnych informacji.

  1. Na skutek prowadzonej przez KSN ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, minister powołał 14.12. br. Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, w skład którego weszli przedstawiciele KSN, RSzWiN, KRASP, KRPUZ, RGNiSzW oraz dyrektorzy departamentów w MEiN. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowane jest na czwartek 16.12.
  1. Pamiętajmy, że nasza ogólnopolska akcja protestacyjna i postulaty dotyczą nie tylko szkół wyższych, ale również bardzo trudnej sytuacji finansowej wszystkich pracowników w instytutach badawczych i jednostkach naukowych PAN. Upominajmy się o interesy naszych Kolegów i Koleżanek z tych instytucji. Tylko razem jesteśmy w stanie skutecznie walczyć z pauperyzacją środowiska naukowego i o poprawę finansowania całej polskiej nauki!
  1. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” jest organizatorem zbiórki podpisów pod elektroniczną petycją do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie trudnej sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach.Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją. Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu: https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_w_uczelniach_i_instytutachProsimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.
  1. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie do KSN uchwał popierających protest podjętych przez Wasze Komisje Zakładowe oraz senaty uczelni, jeśli takie były przyjęte, a także zdjęć z akcji protestacyjnych w Waszych uczelniach (tablice, oflagowane budynki itp.).Bardzo dziękujemy wszystkim organizacjom, które już przesłały do nas takie dane. Pozyskane od Was materiały będą cenną informacją o przebiegu i rozwoju akcji protestacyjnej w całym kraju, a także materiałem pomocnym w pracy w Zespole do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, powołanym przez Ministra. Dokumentacja fotograficzna może posłużyć również do promowania i rozpowszechniania informacji o proteście.W przypadku nadsyłania zdjęć, prosimy o krótką informację o zgodzie autora na publikację fotografii na stronie internetowej KSN oraz portalach społecznościowych naszej Sekcji. Uzyskanie takiej zgody będzie oznaczało zgodę na nieodpłatne użycie zdjęcia w przestrzeni Internetu oraz w wydawnictwach i materiałach promocyjnych KSN. Uczynicie to najłatwiej wklejając w treść maila następującą informację:Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przesłanych fotografii i materiałów na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w wydawnictwach i materiałach promocyjnych Krajowej Sekcji Nauki.

    Wszystkie materiały prosimy kierować na adres: ksn@solidarnosc.org.pl

  1. Pracownicy w części uczelni i instytutów zamierzają 20 grudnia br. zorganizować godzinną pikietę przed swoimi instytucjami, informując społeczność lokalną o prowadzonej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, specyfikę pracy każdej uczelni i instytutu (tryb pracy) oraz oczekiwania członków naszego związku, podjęcie decyzji o udziale w pikiecie pozostawiamy organizacjom zakładowym działającym w danych placówkach.
  1. Zgodnie z naszymi ustaleniami podczas spotkania 2 grudnia ze sztabem protestacyjnym, w załączeniu przesyłamy propozycję listu z życzeniami do Premiera (do dowolnej modyfikacji), którą zaproponował kol. Tomek Wójcik. Zachęcamy do wysyłania tych życzeń pocztą elektroniczną na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: kontakt@kprm.gov.pl
  2. Zachęcamy również do podejmowania innych form protestów i dzielenia się pomysłami na ich realizację z innymi organizacjami przesyłając stosowną informację do KSN. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej KSN oraz naszych profili na portalach społecznościowych. Udostępniajcie nasze informacje, aby dotarły do jak najszerszego grona społeczności akademickiej.

w imieniu sztabu protestacyjnego KSN
Dominik Szczukocki

O dalszym przebiegu akcji protestacyjnej będziemy informować Państwa na bieżąco

List do Premiera